Coronavirus – VSO – brief aan ouders

Den Haag, oktober 2020


Betreft: Inloggen bij Teams – Gynzy – Oefenweb

Beste ouders/verzorgers,

Alle leerlingen zijn sinds de zomervakantie weer op school, maar we hebben in maart ook een tijd gekend dat de school gesloten was. Uw kind kreeg toen ‘onderwijs op afstand’.


In deze onzekere tijden willen we ons graag goed voorbereiden voor hetgeen mogelijk zou kunnen gebeuren:

 • Uw kind kan (langere) tijd afwezig zijn doordat hij/zij zelf ziek wordt en misschien getest moet worden.
 • Uw kind kan (langere) tijd afwezig zijn doordat iemand in uw huishouden getest moet worden en er gewacht moet worden op de uitslag.
 • Er landelijke maatregelen genomen gaan worden waardoor leerlingen maar enkele dagen per week naar school kunnen gaan. Of de school gesloten zal zijn.


We hopen dit natuurlijk niet. Om ons goed voor te bereiden zijn we met de leerlingen aan het oefenen met de communicatieapp Teams van Office 365, whatsapp bellen, etc.
Ook met u willen we graag goed blijven communiceren.
Telefonisch is dit mogelijk op onderstaand telefoonnummer:

Teams
Hieronder staan de inloggegevens voor Teams. Hier kunnen de leerlingen zelf inloggen, zodat zij kunnen videobellen in een veilige omgeving met de school. Hierin kunnen zij ook opdrachten maken. Wij oefenen dit met de leerlingen, zodat wij ook thuisonderwijs kunnen blijven aanbieden, indien nodig. Zij hebben hiervoor het onderstaande mailadres en wachtwoord nodig (LET OP DE HOOFDLETTERS en kleine letters).


Op de achterzijde staat een stappenplan voor het downloaden van Teams.
Mocht u vragen hebben, bespreek deze dan met de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,


Mirjam Mulder
Locatiedirecteur VSO, Insp. S. de Vriesschool

Handleiding downloaden TEAMS
Stap 1: Ga naar het internet
Stap 2: www.google.nl
Stap 3: downloaden Microsoft teams
Stap 4 : klik op de bovenste link
Stap 5: klik op downloaden op desktop voor op de computer, klik op downloaden voor mobiel voor de mobile telefoon.
Stap 6: klik op download teams
Stap 7: vul het email adres en wachtwoord in.

———————————————————————————————————————————-

Betreft: dringend advies om mondkapjes te dragen in de gangen en de kantine

Den Haag, 2 oktober 2020


Beste ouders, verzorgers,

Afgelopen donderdag heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het dringend advies gegeven om vanaf maandag 5 oktober in het V(S)O buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en leerkracht niet te waarborgen is, zoals op gangen en in kantines. In de klassikale lessituatie waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Wij vragen u daarom uw zoon/dochter mondkapje(s) mee te geven, zodat zij deze op school kunnen dragen.

Mochten we op school nog aanvullende maatregelen gaan treffen, dan zullen we u dat z.s.m. laten weten.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Mirjam Mulder,
Locatiedirecteur VSO Inspecteur de Vriesschool

———————————————————————————————————————————-

Den Haag, 27 augustus 2020


Beste ouders/verzorgers,


Vanaf maandag 31 augustus gaat het nieuwe schooljaar beginnen.
Alle leerlingen kunnen weer tegelijk op school komen.


We kunnen ons voorstellen dat u dit best wel spannend vindt en misschien ook ongerust bent of alles goed zal gaan. Eerlijk gezegd vinden wij het als team ook spannend.


Omdat in onze samenleving door covid-19 nog steeds speciale voorschriften gelden, zijn er ook op school nog afspraken en maatregelen getroffen om alles zo veilig en hygiënisch mogelijk te maken. Niet alleen voor uw kinderen, onze leerlingen, maar ook voor alle teamleden.
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, maar zij moeten wel tot de leerkrachten de 1,5-meter-afstand-regel hanteren. Ook de leerkrachten onderling moeten zich hieraan houden. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs.


Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen:
De school past de richtlijnen van het RIVM toe:

 • Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij.
 • Als iemand van het huishouden van de leerling klachten heeft, die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts, dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand van het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 14 dagen thuis blijven. De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
 • Bij twijfel blijft de leerling thuis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis of wordt opgehaald door ouders/verzorgers. Onder schooltijd moet u telefonisch bereikbaar zijn. Uw telefoonnummer en een tweede telefoonnummer voor speciale situaties moet op school bekend zijn. U, of iemand anders, moet uw kind bij klachten van school ophalen.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school)
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school en leerplicht). In principe worden alle leerlingen weer op school verwacht.


Organisatie van het onderwijs
In de eerste twee schoolweken zullen de onderstaande afspraken gelden.
Op maandag 14 september is er een studiedag (en is uw kind vrij) en zullen we als team evalueren hoe deze afspraken in de praktijk gewerkt hebben. Mochten we zaken toch anders willen organiseren, dan zullen we dit natuurlijk laten weten.


Binnenkomst en looproutes door de school:
Leerlingen die met taxibusjes komen en leerlingen die gebracht worden door ouders/verzorgers maken gebruik van de voordeur en gaan vanaf half 9 direct door naar boven over de hoofdtrappen naar hun eigen lokaal.
Leerlingen die zelfstandig op de fiets komen of met het OV reizen maken gebruik van de zijdeur en gaan naar boven via de zijtrappen naar hun eigen lokaal.
Bij iedere ingang van de school hangt een poster met de 1,5m regel, en de andere afspraken over regelmatig handen wassen, en hoesten in de ellenboog, etc. Hier hangt ook een dispenser met een desinfecterend middel voor de handen. Leerlingen moeten dit gebruiken.
Bij iedere ingang staan personeelsleden om de leerlingen te begeleiden.
Als u uw kind brengt en haalt dient u – ook buiten – 1,5m afstand tot anderen te houden.
Ouders en andere externen kunnen alleen na een afspraak de school in. Er zal gevraagd worden naar uw gezondheid en u zult zich aan de hygiëne-afspraken moeten houden (triage).
De leerlingen kunnen geen gebruik maken van hun locker.


Naar huis gaan:
Leerlingen die opgehaald worden door ouders of taxibusjes maken gebruik van de hoofdtrappen en de voordeur.
Leerlingen die zelfstandig reizen met fiets of het OV maken gebruik van de zijtrappen en de zijdeur.


Looproutes in de school:
Zie hierboven bij binnenkomst en naar huis gaan.
Voor bezoek aan het toilet worden looproutes afgesproken en zo nodig aangegeven op de grond.


Looproutes voor de pauzes:
hiervoor geldt het ‘gewone’ tijdrooster. Eerst de groepen 1A-2A-3A samen. Daarna de groepen 1B-1C-1D samen en dan de groepen 2B-2C-3B-3C-3D samen. Omdat er elke dag een aantal leerlingen van de bovenbouwgroepen 3B-3C-3D stage loopt, zijn er in de praktijk veel minder bovenbouwleerlingen tegelijk op school.
Naar beneden: via de hoofdtrappen, door de kantine naar de speelplaatsdeur.
Naar boven: van de speelplaats naar de zijdeur en dan via de zijtrappen naar het eigen lokaal.


In de lokalen zullen de ramen en deur open staan. Ook zijn er materialen voor de hygiëne, zoals desinfectiegel voor de handen, latex handschoenen en eventueel mondkapjes voor enkele praktijkvakken. De leerkracht heeft een doorzichtig spatscherm op zijn/haar bureau staan. Hij/zij zal ook regelmatig een gezichtsscherm op hebben, als de kans bestaat dat de afgesproken afstand tot leerlingen moeilijk te handhaven is.


Inhoud van het onderwijs:
Het gewone weekrooster en dagplanning zullen gehanteerd worden.
Naast de schoolse vakken (rekenen en taal, etc) zal er ook tijd besteed worden aan de gevolgen van deze ‘corona-tijd’, voor ieder persoonlijk, maar ook voor de (naaste) omgeving en de hele wereld. Ook zullen de veiligheidsafspraken binnen school regelmatig besproken (blijven) worden.
Voor elke groep zal ook gekeken worden wat een ‘buitenles’ zou kunnen zijn. Dit kan een wandeling, maar ook een gymles zijn. Park Clingendael is vlakbij de school.


We gaan weer starten met de praktijkvakken, maar hiervoor zal gekeken moeten worden wat mogelijk is (dit willen we ook samen met de leerlingen doen): bij het gebruik van het materiaal, maar ook of materiaal snel en goed schoon te maken is. Bij sommige praktijkvakken zullen de leerlingen handschoenen dragen.


De gymnastiekles zal bij mooi weer zo mogelijk buiten plaats vinden. In de gymzaal zal dit zo nodig in aangepaste vorm plaats vinden. Dan zullen ook de kleedkamers en douches weer gebruikt worden.
De interne stages gaan vanaf de tweede schoolweek beginnen.
Externe stages: afhankelijk van het beleid van de stagebedrijven kunnen deze weer starten.


De leerlingenkantine is open op een aangepaste manier: leerlingen kunnen op een lijst aangeven wat zij willen bestellen. Dit ligt dan – verpakt – klaar als zij hun lunchpauze hebben. Natuurlijk mogen leerlingen ook hun eigen eten en drinken meenemen. Onder schooltijd kan er geen lunch bij AH gekocht worden.


In verband met de veiligheid van iedereen in de school geldt dat uw kind zich aan afspraken moet houden: 1,5m afstand tot de leerkrachten, hygiënische maatregelen en verdere schoolafspraken. Wanneer blijkt dat dit voor uw kind regelmatig moeilijk is, zullen we met u in gesprek gaan. Het zou kunnen betekenen dat uw kind niet meer naar school kan komen, maar alleen onderwijs op afstand kan volgen.


Bovenstaande afspraken en maatregelen zijn geschreven met alle informatie die we tot op de dag van vandaag beschikbaar hebben gekregen van de autoriteiten: het Kabinet, OCW, het RIVM etc. Er is vooral veel aandacht voor de gezondheid en veiligheid van zowel de leerlingen als de personeelsleden. Maar we weten inmiddels dat in deze bijzondere tijden inzichten en daarmee maatregelen kunnen veranderen, soms per week.


Mocht u vragen (of suggesties) hebben dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Of u kunt mij bellen op telefoonnummer 070-3099611.


Met vriendelijke groet, mede namens de VSO-teamleden,


Mirjam Mulder,
Locatiedirecteur VSO