Werken met tablets

De Inspecteur de Vriesschool is sinds jaren vernieuwend bezig. Niet dat zij met alle winden meewaait, maar wel dat er  weloverwogen keuzes gemaakt worden bij het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs. Dat is nodig, want de samenleving waarin wij leven verandert in een hoog tempo. Technologische ontwikkelingen gaan snel, de hoeveelheid beschikbare informatie groeit in een hoog tempo en is altijd en overal beschikbaar. De samenleving is daardoor gemedialiseerd: media zijn alomtegenwoordig en mensen maken er massaal gebruik van. Deze ontwikkelingen zorgen voor omvangrijke economische en sociale veranderingen in onze maatschappij die niet alleen het werk maar de hele leefomgeving van mensen beïnvloeden.

De vraag is nu welke kennis en vaardigheden jongeren minimaal moeten beheersen om te kunnen functioneren in de maatschappij en die als basis kunnen dienen voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Of met andere woorden: hoe kan de Inspecteur de Vriesschool bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen om ze optimaal toe te rusten voor een succesvolle deelname aan de 21e eeuw?

Een van de doelstellingen die genoemd staat in het Schoolplan 2015-2019 is dat de Inspecteur de Vriesschool zorg draagt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de leerbehoeften en talenten van de leerlingen. Deze doelstelling sluit goed aan op dat wat hierboven beschreven staat. Om dit vorm en inhoud te geven heeft de Inspecteur de Vriesschool ervoor gekozen om te werken aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.

Digitale geletterdheid maakt hier onderdeel van uit. Daarbij gaat het om een combinatie van technologische vaardigheden (kunnen omgaan met ICT), informatievaardigheden (kunnen omgaan met informatie) en mediawijsheid (kunnen omgaan gaan met media).

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij voor alle leerlingen een tablet aangeschaft. Dit stelt hen in staat om enerzijds digitale vaardigheden op te doen en anderzijds om zich in een digitale omgeving leerstof eigen te maken en in te oefenen.

Voordelen van het gebruik van tablets

 • De tablet is klein, handzaam en kan eenvoudig worden gepakt en meegenomen naar de werkplek. De tablet is draadloos, de gebruiker is daardoor niet meer aan één werkplek gebonden;
 • De nieuwe generatie tablets zal ook draadloos kunnen worden aangesloten op het digibord;
 • Met tablets is de leerkracht makkelijker in staat om instructie effectiever te organiseren. De groepsinstructie op bijvoorbeeld het digibord kan in een klein groepje op de tablet worden overgenomen en nog eens worden herhaald voor die leerlingen die dat nodig hebben. Elk van de leerlingen kan vervolgens de tablet meenemen naar de eigen werkplek voor de oefenfase;
 • Tablets lenen zich bij uitstek voor het verwerken van leerstof. Met een tablet heeft een leerling de beschikking over een digitale foto/video camera, een geluidsrecorder, een tekstverwerker, een digitale informatiebron (internet) en presentatiemiddel in één handzaam apparaat;
 • Educatieve uitgevers maken steeds meer gebruik van applicaties voor tablets. Er zijn al veel professionele rekenapps te vinden en ook voor spelling, lezen en woordenschat verschijnt er steeds meer;
 • Het werken met tablets draagt bij aan de ontwikkeling van de digitale vaardigheid;
 • Leerlingen zijn enthousiast over en gemotiveerd bij het werken met een tablet omdat deze aansluit bij hun leefwereld;
  Leerlingen kunnen meer op eigen niveau werken, de software sluit hier bij aan;
 • Leerkrachten hebben een duidelijk en actueel overzicht van leerprestaties en vorderingen van de leerlingen en kunnen hier ter plekke op inspelen;
 • Leeropbrengsten kunnen hoger worden;
 • Minder wisselingen in werkboeken/schriften e.d.;
 • Alle leerlingen worden actief betrokken bij de les door een betere focus.

Het werken met tablets op onze school is ook een manier om ons als school te profileren.

Het werken met tablets in de klas houdt niet in dat de leerlingen de hele dag individueel bezig zijn. Het sociale aspect blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Hoewel de verwachting is dat over een aantal jaren de lesboeken vervangen zullen zijn door apps, heeft de Inspecteur de Vriesschoolvooralsnog niet de intentie om zonder boeken te werken en zal ook het schrijfonderwijs deel blijven uitmaken van ons leerstofaanbod.

Invoeringsproces

In het team is de samenhang besproken die er is tussen het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met de inzet van tablets in ons onderwijs.
We hebben gekozen voor een solide implementatie van het gebruik van tablets binnen ons onderwijsleerproces. Op teamniveau evalueren we voortdurend de stappen die zijn gezet en spreken we af hoe we de tablets een steeds grotere plaats in ons onderwijs kunnen geven. Leerkrachten ondersteunen elkaar bij het gebruik van de tablets en wisselen ervaringen uit. We maken gebruik van elkaars sterke kanten.
Een aantal educatieve software programma’s zijn op alle tablets geïnstalleerd, zodat de leerlingen in staat zijn om op maat gebruik te maken van de educatieve software die aansluit bij de methodes die gebruikt worden op de Inspecteur de Vriesschool. Verder worden alle Cito-toetsen voortaan gemaakt op de tablet.

Samen met de Miegroup hebben we ervoor gekozen om Acer tablets aan te schaffen. Deze tablets zijn het meest geschikt om binnen het onderwijs te gebruiken.

De tablets worden iedere dag opgeborgen in Tablettrolleys. Dit zijn beveiligde en reguleerbare oplaadsystemen.

 • Op het moment van aflevering worden de trolleys verdeeld over de school en wordt een eerste uitleg gegeven aan de groepsleerkrachten over de werking van de tablet.
 • Na de eerste uitleg neemt de leerkracht een tablet mee om hiermee te oefenen.
  Hierna vindt een eerste evaluatie plaats; de leerkracht is dan bekend met het apparaat, het plaatsen in de trolley en kan gericht vragen stellen.
 • Tijdens het twee evaluatiemoment worden de vragen van de leerkracht behandeld en moet de leerkracht het vertrouwen hebben om dit middel in te zetten in de klas.
 • In het derde evaluatiemoment komt een medewerker van de Miegroup in de klas om de leerkracht te ondersteunen bij hetgebruik van de tablet door de leerlingen in de klas.
 • Tijdens het vierde en tevens laatste evaluatiemoment worden de eventuele vragen besproken met de leerkracht en moet dit middel draaien in het onderwijsproces.
 • Tijdens het proces is de helpdesk van de Miegroup bereikbaar en een vaste medewerker van de Miegroup is in een vaste planning aanwezig op de locatie. Deze planning wordt gemaakt aan de hand van de snelheid waarmee de leerkrachten dit nieuwe middel omarmen.

Praktische afspraken

 • Alle tablets zijn voorzien van een sticker. De kleur geeft aan voor welke groep de tablets zijn bedoeld. Op de sticker staat een nummer. In de krat voor de tablets vind je welk nummer bij welke leerling hoort.
 • De sleutel worden beheerd door de hiervoor verantwoordelijke leerkrachten.
 • Leerkrachten halen ‘morgens bij binnenkomst de tablets uit hun trolley, doen die in het daarvoor bestemde kratje en zetten die in hun klas;
 • Na schooltijd zet de leerkracht de tablets terug in de trolley en sluit deze aan op de opladers;
 • De conciërge en de locatiedirecteur hebben een sleutel van de trolleys. Een reservesleutel hangt in de kluis;
 • Elke leerkracht heeft een sleutel van het lokaal. Als de leerkracht niet in het lokaal is, wordt dit afgesloten;
 • Alle leerlingen hebben hun eigen in-ears die zij in hun laatje bewaren;
 • Het Mediaprotocol voor leerlingen van Inspecteur de Vriesschool wordt door de leerkracht besproken met de klas. Alle leerlingen ondertekenen dat. Het ondertekende formulier wordt bewaard in het leerlingdossier.