Veranderingen binnen AWBZ en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Met ingang van 2015 is er veel veranderd binnen de AWBZ.

 • De ‘individuele begeleiding’ en ‘begeleiding groep (dagbesteding)’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. www.denhaag.nl
 • ‘Persoonlijke verzorging’ valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar.
 •  De AWBZ is vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze is voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig en de directe nabijheid. Een WLZ indicatie is aan te vragen bij het CIZ.  www.ciz.nl
 • Sinds 1 januari 2015  kunt u met uw hulpvraag t.a.v. zorg en begeleiding voor uw kind  terecht bij het CJG binnen uw gemeente. Zij zullen een gesprek met u en uw kind aangaan om samen te bekijken wat u zelf kunt  en wat uw kind daarbij nog extra nodig heeft. Op de site www.cjgdenhaag.nl vindt u hierover alle informatie.
 • Persoonsgebonden budget (PGB): Heeft uw kind (ouder dan 18 jaar) op dit moment een indicatie in PGB dan kunt u bij een herindicatie wederom de functies in PGB krijgen.
 • Bij nieuwe aanvragen  kan de indicatie alleen bij 10 uur zorg of meer in PGB worden geïndiceerd. Voor een nieuwe aanvraag  dient u naar de gemeente te gaan. Meer informatie treft u aan op www.denhaag.nl

Handelingsbekwaam vanaf 18 jaar

Volgens de wet is uw zoon of dochter vanaf de 18de verjaardag volledig handelingsbekwaam. Voor het nemen van beslissingen op materieel (aankopen) en immaterieel gebied (stemmen, samenwonen) is uw toestemming niet meer nodig. Ook al heeft U nog een zorgplicht tot hun 21ste jaar, het is voor de wetgever niet vanzelfsprekend dat u dan ook automatisch alle financiële en persoonlijke aangelegenheden kunt blijven uitvoeren. Als u van mening bent dat uw kind daartoe niet in staat is, doet u er goed aan voortijdig een regeling te treffen waarbij de belangen van uw kind veilig gesteld zijn.
Dit kunt u doen door een aanvraag in te dienen bij de kantonrechter waarin u verzoekt om mentorschap, curatorschap of bewindvoering. Dit aanvraag formulier kunt u downloaden op www.rechtspraak.nl

Tegemoetkoming scholieren v.a. 18 jaar

Leerlingen van onze school hebben het recht op een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming scholieren moet aangevraagd worden voor de 18de verjaardag en begint in het kwartaal nadat de leerling 18 jaar geworden is. Te laat ingediende aanvragen worden niet met terugwerkende kracht gehonoreerd.
De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage geldt voor alle leerlingen. Voor de aanvullende toelage (tegemoetkoming zorgpremie) wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen van de ouder(s) en het aantal kinderen binnen het gezin. De tegemoetkoming scholieren is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden. De tegemoetkoming stopt op het moment dat de school uw kind heeft uitgeschreven. Dit moet u zelf ook melden bij www.duo.nl (de tegemoetkoming loopt uiterlijk tot en met de maand dat een leerling 20 jaar wordt).

Individuele studietoeslag

Studenten met een beperking tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een individuele studietoeslag.
Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.
De individuele studietoeslag wordt verstrekt in de vorm van bijzondere bijstand en vervangt de studieregeling uit de Wajong.

Voorwaarden:

 • U woont in Den Haag
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet hoger dan wat geldt voor de aanvraag van een bijstandsuitkering:

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.denhaag.nl . Bij ‘zoekopdracht’  boven in het scherm : ‘individuele studietoeslag’ invullen.

De insteek van de Participatiewet

…is dat het grootste deel van onze doelgroep moet gaan uitstromen naar (betaalde) arbeid.
Elke gemeente kan zelf bepalen of er een mogelijkheid blijft bestaan om arbeidsmatige dagbesteding en arbeid te blijven combineren.
Een uiterst  beperkt deel van onze doelgroep zal nog  in aanmerking kunnen komen voor een Wajong.
Ontwikkelingen op dit gebied kunt u lezen op: www.uwv.nl/wajong
Als u een aanvraag wil doen, adviseren wij u de aanvraag minimaal 16 weken (en maximaal 20 weken) vóórdat uw kind 18 jaar wordt te starten. Wajong wordt namelijk niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

Zorgtoeslag

Als uw zoon/dochter 18 jaar wordt zal hij/zij de eigen zorgpremie moeten gaan betalen. De meeste leerlingen van onze school zullen echter in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Deze bedraagt dit jaar maximaal € 78,- per maand en is bedoeld als korting op de maandelijkse zorgpremie. U kunt de zorgtoeslag aanvragen op www.belastingdienst.nl

Nuttige sites voor ouders en verzorgers

Wajong: www.uwv.nl/wajong
Zorgtoeslag: www.belastingdienst.nl
Tegemoetkoming studiekosten: www.duo.nl
Bewindvoering/ mentorschap e.d.*: www.rijksoverheid.nl
*Alle informatie van de  rijksoverheid is in zeker 15 talen vindbaar door helemaal onderaan de site van de rijksoverheid rechts de gewenste taal te kiezen.
Ondersteuning, advies  vanuit  MEE: www.meezhn.nl
Gemeente Den Haag: www.denhaag.nl
Hier vindt u de  adressen van de  Servicepunten XL in Den Haag. Daar kunt u terecht met alle vragen op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn. Bij de servicepunten die gevestigd zijn in een wijkcentrum vindt u tevens  andere dienstverlening zoals:

 • hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk
 • hulp bij administratie en financiën
 • de burenhulpcentrale
 • een gesprek met een maatschappelijk werker of een ouderen consulent.