Missie en Visie

Missie van De Haagse Scholen:

De Inspecteur S. de Vriesschool is een van de 52 scholen die vallen onder het bestuur van de stichting de Haagse Scholen. Op Stichtingsniveau geldt een centrale missie: Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

De Haagse Scholen koppelen aan deze missie een vijftal beloften:

 • Wij kennen ieder kind.
 • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
 • Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven.
 • Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
 • Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

Missie van de Inspecteur S. de Vriesschool:

De IDVS is een school voor bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken.

Dit dragen wij uit door invulling te geven aan de volgende kernwaarden:

 • Welbevinden: iedereen doet er toe (ook jij hoort erbij).
 • Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, voor elkaar, de spullen en de omgeving.
 • Ontwikkeling: talent wordt herkend!
 • Betrokkenheid: leven, spelen, leren en werken doe je samen.

De Onderwijsvisie van de Inspecteur S. de Vriesschool:

 • Leerlingen: Bij ons staat de leerling centraal.
 • Pedagogisch klimaat: het pedagogisch klimaat op de Inspecteur S. de Vriesschool staat voor veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is.
 • Leeromgeving: wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen.
 • De opzet van het onderwijs: het leveren van onderwijskundig maatwerk is de manier om onze leerlingen tot relatie, competentie en autonomie te brengen.
 • De inrichting van het onderwijs: met de inrichting van het onderwijs sluiten wij aan bij de mogelijkheden en de talenten van onze leerlingen met het doel uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving.
 • Personeel en professionalisering: wij kunnen de ons gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit.
 • Ouders/verzorgers: wij hechten aan goed contact met ouders en verzorgers.
 • Onderwijsondersteuning: hoogwaardige onderwijsondersteuning is voor onze leerlingen een basisvoorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt: de leerling centraal, de leraar de spil en de specifieke deskundige als ondersteuner.
 • Externe contacten: de Inspecteur S. de Vriesschool ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven en wenst deze rol waar te maken.
 • Cultuur: wij ontwikkelen ons steeds verder als lerende organisatie.