Ontwikkelingsprofielen

Omgaan met verschillen is een speerpunt in het onderwijsbeleid. In het zeer speciaal onderwijs wordt daarom gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling over een langere periode. Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als leidraad bij het ontwerpen van een passend leerstofaanbod voor de leerling.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot het einde van het SO of het einde van het VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit perspectief vast samen met de leerkracht, de intern begeleider en de interne coach.

Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw zoon/dochter verwachten met betrekking tot zijn/haar ontwikkeling, zodat we het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden. Opbrengstgericht werken noemen we dit.

In de meeste groepen zitten leerlingen met verschillende ontwikkelingsperspectieven bij elkaar in de klas. In de praktijk betekent dit dat er op 2 of maximaal 3 niveaus les gegeven wordt. De interne coach en de intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij dit proces van klassenmanagement.

Opbrengstgericht werken is een middel om tot verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs te komen. Binnen het opbrengstgericht werken, het werken met de ontwikkelingsperspectieven en de leerlijnen ligt het vertrekpunt voor het werken met een groepsplan. Het groepsplan is een kapstok voor het effectief en efficiënt omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Hoe wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld?

Stap 1: Het instroomprofiel wordt ingevuld
We beginnen met het bekijken van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter. De belemmerende en bevorderende factoren voor de ontwikkeling van uw kind worden in beeld gebracht en er wordt een algemeen beeld geschreven, het zogenaamde integratief beeld.

Stap 2: Het uitstroomprofiel wordt vastgesteld
De school kijkt naar een aantal belangrijke vakgebieden en stelt vast wat verwacht wordt dat uw kind kan bereiken aan het einde van het SO of het einde van het VSO.
Deze vakgebieden zijn:

  • taal en communicatie
  • rekenen
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • praktische redzaamheid
  • leren leren (=werkhouding, concentratie, samenwerken, taakaanpak etc.)
  • zintuiglijke en motorische ontwikkeling

Daarna wordt de verwachte uitstroombestemming naar vervolgonderwijs (bijv. VSO P/C) of werksituatie (bijv. dagbesteding of arbeid) aangegeven.

Stap 3: Het basisarrangement
Vervolgens stellen we het basisarrangement voor uw zoon/dochter vast. Het basisarrangement is het standaardaanbod van leerstof en vaardigheden voor een onderscheiden groep leerlingen binnen de school. Het verwijst naar de leerroutes/leerstromen die de school hanteert. Deze basisarrangementen zijn gekoppeld aan de 5 onderscheiden ontwikkelingsprofielen van de school.

Stap 4: Het Ontwikkelingsperspectief met de speerpunten
In het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter ziet u welke uitstroombestemming en welk basisarrangement voor uw zoon/dochter vastgesteld is. Verder staat er in welke aanvullende zorg er nodig is en aan welke doelen er specifiek gewerkt gaat worden gedurende het komende schooljaar. Deze doelen zijn te vinden onder de speerpunten en ook de ouders/verzorgers kunnen daarbij in verleg met de leerkracht hun eigen inbreng hebben.
Het ontwikkelingsperspectief en de speerpunten worden jaarlijks met u besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse oudergesprek (rapportbespreking). Tussentijds (januari/februari) zal het ontwikkelingsperspectief ook geëvalueerd worden tijdens de groepsbesprekingen. De uitkomsten daarvan zullen aan u gerapporteerd worden en desgewenst kunnen er dan oudergesprekken plaatsvinden.